Vedtægter for Holme-Olstrup Bylaug

Vedtægter, efter generalforsamling den 29. marts 2012 (§3 pkt. 6 ændret og efterfølgende bekræftet på det konstituerende bestyrelsesmøde).

§1.

Foreningens navn er ”Holme-Olstrup Bylaug”

Bylaugets formål er at virke for bevarelse, vækst og fremme af landsbymiljø og landsbyfælleskab, herunder også institutioner, erhverv og fælles faciliteter i stationsbyen Holme-Olstrup, hjemmehørende i Næstved Kommune. Bylauget kan med dette formål rette henvendelse til myndigheder og ejere af bygninger, herunder vejlede disse ejere. Ligeledes kan Bylauget deltage aktivt i løsningen af opgaver om og i det omkringliggende miljø.

§2.

Medlemskab.

Som aktive medlemmer kan optages alle, som bor inden for Holme Olstrups sognegrænse.. Aktivt medlemskab indebærer 1 stemme pr. husstand, henholdsvis 1 stemme pr. erhvervsadresse med eget tilhørende CVR-nr. Bylaugets bestyrelse kan bestemme, at udvalgte foreninger i Holme-Olstrup sogn kan optages som medlemmer med én stemme pr. forening.

For at kunne bruge sin stemmeret skal kontingent være betalt senest 7 dage før generalforsamlingen. Kontingent opkræves inden udgangen af februar måned.

Alle medlemmer og ikke medlemmer er velkomne på generalforsamling.

I foreningen kan optages passive medlemmer uden stemmeret, såvel indenfor som udenfor Holme-Olstrup sognegrænse. Passive medlemmer betaler kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Indmeldelse kan foretages ved diverse arrangementer eller ved henvendelse til kassereren.

§3
.
Bylaugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 3 ugers varsel i form af opslag samt på hjemmesiden:
www.maerkhot.dk  samt www.holme-olstrup.dk
e-mailadresse er: info@holme-olstrup.dk .
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det sidst forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det sidst forløbne år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og forslag indsendt af medlemmer.
6. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i år med lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Øvrige medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen i år med ulige årstal. Suppleanter, der overtager et bestyrelsesmedlems plads, overtager også dennes valgperiode.
7. 0 til 2 suppleanter vælges hvert år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af Bylaugets medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom, med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 15 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.

§4.

Den siddende bestyrelse vedtager, hvor mange møder, der skal afholdes og hvornår.

§5.

Den i henhold til §2 valgte bestyrelse konstituere sig selv og skal foruden formand, næstformand og kasserer bestå af mindst tre medlemmer og i alt maksimalt 10 medlemmer. Bestyrelsen kan alene bestå af medlemmer bosat indenfor sognegrænsen. Bestyrelsen forestår bylaugets virksomhed og træffer aftale med myndigheder og andre vedkommende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand / næstformand og mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden/næstformanden stemmeudslaget.

Bylaugets konto i pengeinstitut disponeres af formand/næstformand og kassereren i forening. Der skrives referat fra alle møder.

§6.

Bylaugets regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal være afsluttet og revideret før generalforsamlingen, hvorefter det udsendes til bestyrelsens medlemmer sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

§7.

Ændringer af Bylaugets vedtægter kan foretages af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmer efter udsendelse af motiveret dagsorden. Beslutning om Bylaugets ophør kræver to ekstraordinære generalforsamlinger med mindst en måned imellem disse. Indkaldelse sker med motiveret dagsorden og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for Bylaugets ophør. Ved Bylaugets ophør vedtager den besluttende, ekstraordinære generalforsamling hvilket formål, en eventuel formue skal skænkes til.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. marts 2018